Ochrana osobních údajů

 Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle článku 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) je společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod, se sídlem Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 77321, IČ:27597075 (dále jen „BENZINA“ nebo „Správce“).

BENZINA klade velký důraz na transparentnost zpracování a bezpečí Vašich osobních údajů, které jsou považovány za přísně důvěrné, a nakládá s nimi v souladu s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími platnými právními předpisy.

Pro zajištění bezproblémové komunikace mezi Vámi a BENZINOU byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který je Vám v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů a pro výkon Vašich práv k dispozici na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz nebo doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Odbor ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.

BENZINA si Váží Vaší důvěry a proto Vás v souladu se zásadou transparentnosti tímto dokumentem „Zásady ochrany osobních údajů“ informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou potřebné pro níže uvedené účely.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na internetové stránky www.benzina.cz (dále jen „Internetové stránky“) a jsou primárně určeny pro naše partnery (klienty, dodavatele), kontaktní osoby našich partnerů, tazatele, uchazeče o provozování čerpacích stanic, osoby nacházející se v prostorách čerpací stanice a návštěvníky těchto Internetových stránek.

BENZINA provozuje kromě výše uvedené hlavní Internetové stránky i produktové internetové stránky (dále jen „Produktové stránky“) v níže uvedeném rozsahu:

www.tankarta.cz 

www.portal.benzina.cz 

www.palivoprozivot.cz 

www.karierabenzina.cz

www.soutezbenzina.cz 

Zásady ochrany osobních údajů pro výše uvedené Produktové stránky jsou zveřejněny na každé produktové stránce, k níž se vztahují.  

II. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ

1. Realizace a plnění smluvního vztahu

BENZINA je nejrozsáhlejší sítí čerpacích stanic v České republice, reprezentující maloobchodní segment skupiny ORLEN Unipetrol, nabízející kolekci moderních paliv, kvalitní  služby  na cestách a  nové produkty  v gastronomii. Při této obchodní činnosti dochází ke zpracování osobních údajů a to především klienta a dodavatele (dále jen „partner“) jako fyzické osoby a dalších osob, typicky kontaktních a jiných osob na straně partnera jako právnické osoby.  

Účelem zpracování osobních údajů je realizace a plnění smluvního vztahu, tj. dodání objednaného produktu, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi partnerem a BENZINOU a další smluvní závazky. Právní základ pro zpracování osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Kontaktní údaje fyzických osob, které zastupují partnera, jako právnickou osobu zpracováváme, neboť je to nezbytné k plnění smlouvy s partnerem, a zpracování je založeno na společném oprávněném zájmu partnera a BENZINY na poskytování sjednaných služeb.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje:

Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČ, DIČ, firma, funkce)

Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo)

Číslo bankovního účtu

Provozní záznamy (smlouvy, zápisy ze schůzek, pokyny apod.)

Údaje o objednávce, dodávce, údaje o platbě

Nezbytnou komunikaci mezi partnerem a BENZINOU

 

2. Plnění zákonných povinností v rámci účetní a daňové agendy

Účetní doklady, údaje o Vašich platbách a další informace vyžadované zákonem zpracováváme pro splnění našich zákonných povinností, tj. článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3. Komunikace s tazateli

V případě, že kontaktujete BENZINU prostřednictvím emailu, poštovní adresy nebo jiným způsobem, budou informace o Vašem kontaktu zpracovávané pouze za účelem návazné komunikace s Vámi.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje:

Identifikační údaje (jméno, příjmení)

Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa či telefonní číslo)

Nezbytnou komunikaci mezi Vámi a BENZINOU

 

4. Nábor provozovatelů čerpacích stanic

Pokud se chcete stát členem týmu BENZINA a zašlete nám Váš životopis a motivační dopis spolu s vybranou lokalitou, o kterou máte zájem, a to prostřednictvím emailu, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného uchazeče o pozici provozovatele čerpací stanice. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje:

Osobní údaje obsažené v zaslaném životopisu případně motivačním dopisu

Zvolená lokalita

 

5. Zasílání obchodních sdělení

Naše partnery ve zdravé periodicitě kontaktujeme s nabídkou dalších služeb nebo s pozvánkou na některou z našich akcí, případně s aktuálními novinkami v oboru. Pokud takové informace nechcete dostávat, odpovězte na náš email nebo nám jiným způsobem tuto informaci sdělte.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje:

Identifikační údaje (jméno, příjmení)

Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)

 

6. Zjišťování spokojenosti 

Velice nám záleží na Vaší spokojenosti s našimi produkty a celým procesem nákupu či spolupráce s našimi zaměstnanci a proto je pro nás důležité získat Vaši zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníku spokojenosti a moci tak neustále naše služby zkvalitňovat a přizpůsobovat Vašim potřebám.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje:

Identifikační údaje (jméno, příjmení)

Kontaktní údaje (e-mailová adresa)

Údaje obsažené v dotazníku spokojenosti

 

7. Nahrávání telefonních hovorů

Pro rychlou a efektivní komunikaci jsou našim partnerům k dispozici telefonní linky, které jsou v případě spojení nahrávány. Pokud jste naším partnerem, je telefonická komunikace zaznamenána především za účelem plnění našich smluvních povinností, které se nejčastěji týkají změn smluvních ujednání, reklamací, ztrát produktu atd. a nahrávání telefonního hovoru je tak činěno bez Vašeho souhlasu na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje:

Identifikační údaje (jméno, příjmení)

Kontaktní údaje (telefonní číslo)

Údaje Vámi sdělené při telefonním hovoru

 

8. Monitorování prostoru čerpací stanice

Prostory čerpacích stanic sítě BENZINA jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem za účelem ochrany majetku a bezpečnosti osob dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, zejména zájmu zajištění co nejvyšší bezpečnosti osob a majetku nacházejících se v prostorách čerpací stanice.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje:

Obrazový záznam

 

9. Plnění pracovně-právního vztahu

Naši zaměstnanci jsou informováni o zpracování jejich osobních údajů individuálně.

III. Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je BENZINA povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena. 

 Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu);
 • po dobu 1 roku od ukončení vzájemné interakce u osobních údajů zpracovávaných za účelem zodpovězení Vašeho dotazu a v rámci zjišťování spokojenosti;
 • po dobu stanovenou příslušnými zákony v případě, kdy plníme naše zákonné povinnosti, v případě vedení účetnictví může tato doba dosáhnout až 10 let;
 • maximálně po dobu 21 dní v podobě obrazového záznamu, který byl pořízen při monitorování prostoru čerpací stanice
 • po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení na danou pozici provozovatele čerpací stanice.

Po uplynutí doby uchování správce osobní údaje zlikviduje.

IV. Předávání osobních údajů

V BENZINĚ jsou Vaše osobní údaje uchovávány v maximálním bezpečí a zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Bezpečí Vašich osobních údajů je u těchto příjemců zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků.

Seznam kategorií příjemců osobních údajů:

 • Orgány státní správy: např. Finanční úřad, ČSSZ;
 • Pojišťovny;
 • Skupiny ORLEN Unipetrol a holdingová společnost PKN ORLEN zajišťující IT podporu systému pro zpracování osobních údajů;
 • Statistický úřad v anonymizované formě;
 • Externí auditoři;
 • Bezpečnostní agentury;
 • Kreativní agentury zajišťující marketingové kampaně;
 • Dodavatelé služeb kontaktního centra a webového rozhraní;

Technickou realizaci včetně personálu zákaznické linky zajišťuje společnost O2 Czech Republic, a.s.

Za určitých podmínek je pak BENZINA oprávněna některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

BENZINA, jako člen skupiny ORLEN, využívá konsolidace IT systémů a Vaše osobní údaje jsou uloženy na serverech v Polsku.

BENZINA nepředává osobní údaje mimo území EU, EHP či mezinárodním organizacím.

V. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě Vaší žádosti právo na poskytnutí informací a na poskytnutí kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti bude BENZINA oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás bude informovat.

2. Právo na opravu

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, kontaktujte nás a my je opravíme. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

3. Právo na výmaz

Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné k zajištění stanoveného účelu, nebo je splněna některá z dalších podmínek dle GDPR, na Vaši žádost tyto osobní údaje vymažeme. V některých případech je však Vaše právo omezeno. Například osobní údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných povinností nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt. Nebo v případě osobních údajů souvisejících s poskytováním služeb nelze tyto vymazat před uplynutím lhůt k případnému uplatnění souvisejících nároků (náhrada škody, reklamace atd.).

4. Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování pokud:

- osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné;

- zpracování je nezákonné;

- osobní údaje již nejsou potřeba, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku;

-  podal/a jste námitku proti zpracování.

 

Po dobu omezení budou Vaše osobní údaje u nás pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací. O případném ukončení omezení budete informováni.

5. Právo podat námitku

Proti zpracování, založeném na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing, můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktu.

 

6. Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, aby BENZINA Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost osobních údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, BENZINA nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

7. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování

Automatizované rozhodování včetně profilování v rámci naší činnosti nevyužíváme.

8. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste udělil/a BENZINĚ souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je BENZINA oprávněna na základě důvodných pochybností nejdříve ověřit Vaší totožnost, a to žádostí o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti.

9. Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte právo obrátit se s Vaší odůvodněnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz, nebo na doručovací adrese Orlen Unipetrol RPA s.r.o., Odbor ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.

VI. Sociální sítě

Chceme být neustále ve spojení a sdílet s Vámi naše aktivity prostřednictvím profilů Benzina, Benzinacz na sociálních sítích jako je Facebook, YouTube, Instagram a také pomocí implementace pluginů těchto sociálních sítí do svých Internetových stránek.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich dalším zpracování poskytovateli sociálních sítí, stejně jako související informace o Vašich právech a možnostech nastavení s ohledem na ochranu Vašeho soukromí naleznete přímo na sociálních sítích.

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Facebook:

 http://www.facebook.com/policy.php 

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě YouTube:

https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=cs 

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Instagram:

 https://help.instagram.com/519522125107875 


VII. Cookies a jejich nastavení

Obecně o cookies

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Účelem cookies není nadměrně sledovat uživatele, ale naopak zajistit, aby naše stránky spolehlivě fungovaly a efektivnější správou a cílením obsahu stránek a reklam zajistit, že Vám bude doručován pro Vás zajímavý obsah. Cookies si samozřejmě můžete vypnout, například ve webovém prohlížeči, ale za následné nefunkčnosti neneseme odpovědnost (přesto se snažíme, aby bez cookies nebyly ovlivněny základní funkce).

Co jsou cookies? 

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby. Jednoduše řečeno stránky si na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. 

Jaké cookies používáme?

Cookies používáme v případě, že navštívíte stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anebo k anonymním statistikám ohledně návštěvnosti. 

Tyto stránky používají dvě kategorie souborů cookies:

 • soubory cookies vyžadované k činnosti stránek a zajišťující funkce, nezbytně nutné k využívání stránek
 • soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení stránek

Platnost těchto cookies je omezena na stránku, kterou prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečné. 

Dále můžeme využívat i cookies třetích stran, které slouží k získávání statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na stránkách. Jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies jiné údaje než název souboru cookie. 

Můžete cookies odmítnout?

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče.

Kde mohu najít více informací o cookies?

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy:

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/

Výčet používaných cookies

Níže naleznete výčet základních cookies, které na našich stránkách používáme. Všechny níže uvedené cookies nejsou používány k jinému účelu, než je uvedeno v této tabulce:

Název

Trvanlivost

Kdo má přístup k informacím
 (naše nebo třetí strana)

Popis

AspNetCore.Antiforgery.*

Session based - Platnost vyprší, když opustíte stránku

Jedná se o cookie z našich stránek

Prevence útoku Cross-Site Request Forgery (XSRF/CSRF) v ASP.NET Core 

CurrentContact

50 let

Jedná se o cookie z našich stránek

Ukládá identifikátor GUID kontaktu souvisejícího s aktuálním návštěvníkem webu. Slouží ke sledování aktivit na webu.

DSID, IDE

Až 30 dní 

Doubleclick.net

Slouží k zobrazení relevantnějších reklam a zlepšování výkonu marketingových kampaní. Tyto cookies také mohou projit vaší aktivitu na různých zařízeních, pokud jste se na nich připojili k účtu Google

C

Až 10 let

Adform

Identifikuje, jestli prohlížeč uživatele akceptuje cookies

_fbp, _fbc

90 dní 

Facebook

Slouží k zobrazování relevantních reklam na sociálních sítích na základě chování na webu benzina.cz. 

fr

3 měsíce

Facebook 

Slouží k zobrazení reklam na sociálních sítích na základě chování na webu benzina.cz

c_user

Až 90 dní 

Facebook

Ukládá ID uživatele

Datr

Až 2 roky

Facebook

Propojuje uživatele s jeho účtem na Facebooku 

dpr

1 týden

Facebook

Optimalizuje zobrazování stránek pro konkrétního uživatele vzhledem k monitoru a dalším nastavením

sb 

3 dny

Facebook 

Identifikuje prohlížeč, ze kterého je web prohlížen

spin

1 den

Facebook

nespecifikováno

xs

1 rok

Facebook

Ukládá ID uživatele

1P_JAR

30 dnů

Google

Ukládá informace o chování na webu, o předchozím chování v rámci síti Google a interakcemi s reklamními sděleními

_Secure-3PAPISID, _Secure-3PSID, _Secure-SPSIDCC, ANID

Až dva roky

Google

Slouží k uchování ID a propojení Google účtu napříč zařízeními za účelem zobrazování relevantních reklam

CONSENT

6 měsíců

Google

Ukládá preference uživatele pro účely zobrazování personalizované reklamy

NID

6 měsíců

Google

Slouží k zapamatování preferencí uživatele, jako je například jazyk, ve kterém se stránka zobrazuje aj.


Název

Trvanlivost

Kdo má přístup k informacím
 (naše nebo třetí strana)

Popis

Google Analytics
 
 _ga, _gat, _gta, _gid

0 až 24 měsíců

Jedná se o cookie třetí strany

Měří návštěvnost pomocí nástrojů Google Analytics, umožňuje anonymní identifikaci návštěvníka stránek a analýzu jeho chování. Sbírá IP adresu, informace o prohlížeči, o použitém operačním systému a rozlišení obrazovky

_dc_gtm_UA_2X

1 minuta

Google Tag Manager

Slouží k omezení rychlosti požadavku

_gcl_au

24 hodin 

Google Tag Manager

Slouží k měření konverzí 

 

Kontaktní místo

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov

 V případě otázek je Vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů:

E-mail: osobniudaje@orlenunipetrol.cz

Adresa: ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., Odbor ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4

 

 

 

Tyto Zásady byly aktualizovány dne 11. 5. 2021.