I. Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) je společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod, se sídlem Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 77321, IČ:27597075 (dále jen „BENZINA“ nebo „Správce“).
BENZINA klade velký důraz na transparentnost zpracování a bezpečí Vašich osobních údajů, které jsou považovány za přísně důvěrné, a nakládá s nimi v souladu s GDPR a dalšími platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Pro zajištění bezproblémové komunikace mezi Vámi a BENZINOU byl jmenován Pověřenec pro ochranu osobních údajů, který je Vám v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů k dispozici na emailu osobniudaje@unipetrol.cz nebo doručovací adrese UNIPETROL RPA, s.r.o., Odbor ochrany osobních údajů, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.
BENZINA si Váží Vaší důvěry a proto Vás v souladu se zásadou transparentnosti tímto dokumentem „Zásady ochrany osobních údajů“ informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou potřebné pro níže uvedené účely.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na internetové stránky www.benzina.cz a jsou primárně určeny pro naše partnery (klienty, dodavatele), kontaktní osoby našich partnerů, tazatele, uchazeče o provozování čerpacích stanic, osoby nacházející se v prostorách čerpací stanice a návštěvníky těchto internetových stránek.
BENZINA provozuje kromě výše uvedené hlavní internetové stránky i produktové internetové stránky (dále jen „Produktové stránky“) v níže uvedeném rozsahu:
www.efecta.cz
www.vervapaliva.cz
www.stopcafe.cz
www.tank-karta.cz
www.soutezbenzina.cz
www.benzina-platby.cz
www.portal.benzina.cz
www.benzinapomaha.cz
www.benzina60.cz
www.palivoprozivot.cz
www.fuellinginnovations.cz
Zásady ochrany osobních údajů pro výše uvedené Produktové stránky jsou zveřejněny na každé produktové stránce, k níž se vztahují. UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov – Záluží 1, 436 70 IČ: 27597075 DIČ: CZ27597075 DIČ pro DPH: CZ699000139. Zápis v OR: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 24430. UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod Milevská 2095/5, Praha 4 – Krč, 140 00. Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2566892/0800. Zápis v OR: sp. zn. A 77321, Městský soud v Praze.
 
II. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ
1. Realizace a plnění smluvního vztahu
BENZINA je nejrozsáhlejší sítí čerpacích stanic v České republice, reprezentující maloobchodní segment skupiny Unipetrol, nabízející kolekci moderních paliv, kvalitní služby na cestách a nové produkty v gastronomii. Při této obchodní činnosti dochází ke zpracování osobních údajů a to především klienta a dodavatele (dále jen „partner“) jako fyzické osoby a dalších osob, typicky kontaktních a jiných osob na straně partnera jako právnické osoby.
Účelem zpracování osobních údajů je realizace a plnění smluvního vztahu, tj. dodání objednaného produktu, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi partnerem a BENZINOU a další smluvní závazky. Právní základ pro zpracování osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Kontaktní údaje fyzických osob, které zastupují partnera, jako právnickou osobu zpracováváme, neboť je to nezbytné k plnění smlouvy s partnerem, a zpracování je založeno na společném oprávněném zájmu partnera a BENZINY na poskytování sjednaných služeb.
Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje: Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČ, DIČ, případně RČ)
Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, funkce)
Číslo bankovního účtu
Provozní záznamy (zápisy ze schůzek, pokyny apod.)
Údaje o objednávce, dodávce, údaje o platbě
Nezbytnou komunikaci mezi partnerem a BENZINOU
 
2. Plnění zákonných povinností v rámci účetní a daňové agendy
Účetní doklady, údaje o Vašich platbách a další informace vyžadované zákonem zpracováváme pro splnění našich zákonných povinností, tj. článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 
3. Komunikace s tazateli
V případě, že kontaktujete BENZINU prostřednictvím emailu, poštovní adresy nebo jiným způsobem, budou informace o Vašem kontaktu zpracovávané pouze za účelem návazné komunikace s Vámi.
Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje: Identifikační údaje (jméno, příjmení)
Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa či telefonní číslo)
Nezbytnou komunikaci mezi Vámi a BENZINOU UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov – Záluží 1, 436 70 IČ: 27597075 DIČ: CZ27597075 DIČ pro DPH: CZ699000139. Zápis v OR: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 24430. UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod Milevská 2095/5, Praha 4 – Krč, 140 00. Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2566892/0800. Zápis v OR: sp. zn. A 77321, Městský soud v Praze.
 
4. Nábor provozovatelů čerpacích stanic
Pokud se chcete stát členem týmu BENZINA a zašlete nám Váš životopis a motivační dopis spolu s vybranou lokalitou, o kterou máte zájem, a to prostřednictvím emailu, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného uchazeče o pozici provozovatele čerpací stanice. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje:
Osobní údaje obsažené v zaslaném životopisu případně motivačním dopisu
Zvolená lokalita
 
5. Zasílání obchodních sdělení
Naše partnery ve zdravé periodicitě kontaktujeme s nabídkou dalších služeb nebo s pozvánkou na některou z našich akcí, případně s aktuálními novinkami v oboru. Pokud takové informace nechcete dostávat, odpovězte na náš email nebo nám jiným způsobem tuto informaci sdělte.
Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje: Identifikační údaje (jméno, příjmení)
Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)
 
6. Zjišťování spokojenosti
Velice nám záleží na Vaší spokojenosti s našimi produkty a celým procesem nákupu či spolupráce s našimi zaměstnanci a proto je pro nás důležité získat Vaši zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníku spokojenosti a moci tak neustále naše služby zkvalitňovat a přizpůsobovat Vašim potřebám.
Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje:
Identifikační údaje (jméno, příjmení)
Kontaktní údaje (e-mailová adresa)
Údaje obsažené v dotazníku spokojenosti
 
7. Nahrávání telefonních hovorů
Pro rychlou a efektivní komunikaci jsou našim partnerům k dispozici telefonní linky, které jsou v případě spojení nahrávány. Pokud jste naším partnerem, je telefonická komunikace zaznamenána především za účelem plnění našich smluvních povinností, které se nejčastěji týkají změn smluvních ujednání, reklamací, ztrát produktu atd. a nahrávání telefonního hovoru je tak činěno bez Vašeho souhlasu na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov – Záluží 1, 436 70 IČ: 27597075 DIČ: CZ27597075 DIČ pro DPH: CZ699000139. Zápis v OR: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 24430. UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod Milevská 2095/5, Praha 4 – Krč, 140 00. Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2566892/0800. Zápis v OR: sp. zn. A 77321, Městský soud v Praze.
 
Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje:
Identifikační údaje (jméno, příjmení)
Kontaktní údaje (telefonní číslo)
Údaje Vámi sdělené při telefonním hovoru
 
8. Monitorování prostoru čerpací stanice
Prostory čerpacích stanic sítě BENZINA jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem za účelem ochrany majetku a bezpečnosti osob dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, zejména zájmu zajištění co nejvyšší bezpečnosti osob a majetku nacházejících se v prostorách čerpací stanice.
Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje:
Obrazový záznam
 
9. Plnění pracovně-právního vztahu
Naši zaměstnanci jsou informováni o zpracování jejich osobních údajů individuálně.
 
III. Doba uchování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je BENZINA povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena.
Správce uchovává osobní údaje:
 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu);
 po dobu 1 roku od ukončení vzájemné interakce u osobních údajů zpracovávaných za účelem zodpovězení Vašeho dotazu a v rámci zjišťování spokojenosti;
 po dobu stanovenou příslušnými zákony v případě, kdy plníme naše zákonné povinnosti, v případě vedení účetnictví může tato doba dosáhnout až 10 let;
 maximálně po dobu 40 dní v podobě obrazového záznamu, který byl pořízen při monitorování prostoru čerpací stanice
 po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení na danou pozici provozovatele čerpací stanice.
 
Po uplynutí doby uchování správce osobní údaje zlikviduje. UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov – Záluží 1, 436 70 IČ: 27597075 DIČ: CZ27597075 DIČ pro DPH: CZ699000139. Zápis v OR: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 24430. UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod Milevská 2095/5, Praha 4 – Krč, 140 00. Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2566892/0800. Zápis v OR: sp. zn. A 77321, Městský soud v Praze.
 
IV. Předávání osobních údajů
V BENZINĚ jsou Vaše osobní údaje uchovávány v maximálním bezpečí a zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Bezpečí Vašich osobních údajů je u těchto příjemců zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků.
Seznam kategorií příjemců osobních údajů:
 Orgány státní správy: např. Finanční úřad, ČSSZ;
 Pojišťovny;
 Holdingová společnost PKN ORLEN zajišťující IT podporu systému pro zpracování osobních údajů;
 Statistický úřad v anonymizované formě;
 Externí auditoři;
 Bezpečnostní agentury;
 Kreativní agentury zajišťující marketingové kampaně;
 Dodavatel služeb kontaktního centra
 
Technickou realizaci včetně personálu zákaznické linky zajišťuje společnost O2 Czech Republic, a.s.
Za určitých podmínek je pak BENZINA oprávněna některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.
BENZINA, jako člen skupiny ORLEN, využívá konsolidace IT systémů a Vaše osobní údaje jsou uloženy na serverech v Polsku.
BENZINA nepředává osobní údaje mimo území EU, EHP či mezinárodním organizacím.
 
V. Vaše práva
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:
 
1. Právo na přístup k osobním údajům
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě Vaší žádosti právo na poskytnutí informací a na poskytnutí kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti bude BENZINA oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás bude informovat.
 
2. Právo na opravu
Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, kontaktujte nás a my je opravíme. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti. UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov – Záluží 1, 436 70 IČ: 27597075 DIČ: CZ27597075 DIČ pro DPH: CZ699000139. Zápis v OR: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 24430. UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod Milevská 2095/5, Praha 4 – Krč, 140 00. Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2566892/0800. Zápis v OR: sp. zn. A 77321, Městský soud v Praze.
 
3. Právo na výmaz
Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné k zajištění stanoveného účelu, nebo je splněna některá z dalších podmínek dle GDPR, na Vaši žádost tyto osobní údaje vymažeme. V některých případech je však Vaše právo omezeno. Například osobní údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných povinností nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt. Nebo v případě osobních údajů souvisejících s poskytováním služeb nelze tyto vymazat před uplynutím lhůt k případnému uplatnění souvisejících nároků (náhrada škody, reklamace atd.).
 
4. Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování pokud:
- osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné;
- zpracování je nezákonné;
- osobní údaje již nejsou potřeba, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku;
- podal/a jste námitku proti zpracování.
Po dobu omezení budou Vaše osobní údaje u nás pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací. O případném ukončení omezení budete informováni.
 
5. Právo podat námitku
Proti zpracování, založeném na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing, můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktu.
 
6. Právo na přenositelnost údajů
V případě, že chcete, aby BENZINA Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost osobních údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, BENZINA nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 
7. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování
Automatizované rozhodování včetně profilování v rámci naší činnosti nevyužíváme.
 
8. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě, že jste udělil/a BENZINĚ souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je BENZINA oprávněna na základě důvodných pochybností nejdříve ověřit Vaší totožnost, a to žádostí o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti. UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov – Záluží 1, 436 70 IČ: 27597075 DIČ: CZ27597075 DIČ pro DPH: CZ699000139. Zápis v OR: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 24430. UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod Milevská 2095/5, Praha 4 – Krč, 140 00. Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2566892/0800. Zápis v OR: sp. zn. A 77321, Městský soud v Praze.
 
9. Právo podat stížnost k dozorovému orgánu
Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte právo obrátit se s Vaší odůvodněnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.
Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím kontaktních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailu osobniudaje@unipetrol.cz, nebo na doručovací adrese UNIPETROL RPA, s.r.o., Odbor ochrany osobních údajů, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.
 
 
VI. Sociální sítě
Chceme být neustále ve spojení a sdílet s Vámi naše aktivity prostřednictvím profilů Benzina, Benzinacz na sociálních sítích jako je Facebook, Twitter, YouTube, Instagram a LinkedIn. Naše vlastní internetové stránky nevyužívají sociální pluginy ale pouze odkazují na naše profily na sociálních sítích, které mohou obsahovat fotografie a videa z různých námi pořádaných akcí.
Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich dalším zpracování poskytovateli sociálních sítí, stejně jako související informace o Vašich právech a možnostech nastavení s ohledem na ochranu Vašeho soukromí naleznete přímo na sociálních sítích.
Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php
Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Twitter:
https://twitter.com/privacy
Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě YouTube:
https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=cs
Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Instagram:
https://help.instagram.com/519522125107875
Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy
 
 
VII. Soubory cookies
Co jsou cookies?
Pro účely těchto Zásad se pod pojmem cookies myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou při návštěvě internetových stránek www.benzina.cz (dále jen „Internetové stránky“) automaticky shromažďovat údaje. UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov – Záluží 1, 436 70 IČ: 27597075 DIČ: CZ27597075 DIČ pro DPH: CZ699000139. Zápis v OR: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 24430. UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod Milevská 2095/5, Praha 4 – Krč, 140 00. Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2566892/0800. Zápis v OR: sp. zn. A 77321, Městský soud v Praze.
 
Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.
 
K jakému účelu slouží?
Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a mobilní aplikace a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.
Soubory cookies zejména:
 slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce anebo aplikaci, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z internetové stránky;
 umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem.
 
Musím udělit souhlas s cookies?
BENZINA cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anebo k anonymním statistikám ohledně návštěvnosti.
Internetové stránky BENZINY používají dvě kategorie souborů cookies:
 soubory cookies vyžadované k činnosti Internetových stránek a zajišťující funkce, nezbytně nutné k využívání Internetových stránek. K použití těchto nezbytně nutných souborů cookies není třeba souhlas uživatele.
 soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování Internetových stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení Internetových stránek.
 
Využívá BENZINA i cookies třetích stran?
Tyto Internetové stránky využívají vlastní cookies a těmi jsou: Vydavatel / Název
Typ a funkce
Trvanlivost
Orlenpl_font_size
Soubor zodpovědný za velikost písma na stránce
relace
 
Dále využíváme i cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies jiné údaje než název souboru cookie. Těmito jsou:
Vydavatel / Název
Typ a funkce
Trvanlivost
Google Analytics (cookie třetí strany) _ga, _gat, _gat_ a různé varianty
Anonymní
Tracking, Konverzní Měří návštěvnost pomocí nástrojů Google Analytics, umožňuje anonymní identifikaci návštěvníka stránek a analýzu jeho chování. Sbírá IP adresu, informace o prohlížeči, o použitém operačním systému a rozlišení obrazovky.
0 až 24 měsíců
CookiePolicyAccepted
Soubor, který informuje o tom, zda uživatel akceptoval politiku cookies
relace
Orlenpl_font_size
Soubor zodpovědný za velikost písma na stránce
relace
CookiePolicyAccepted
Soubor, který informuje o tom, zda uživatel akceptoval politiku cookies
relace
AcceptBondsInformation
Soubor, který informuje o tom, zda uživatel akceptoval zprávu o cookies, která byla zobrazena v horní části stránky
relace
RedirectToMobile
Soubor, který zodpovídá za přesměrování na mobilní verzi stránky
relace
WBPRestrictedContentToken
Soubor, který zodpovídá za zobrazení skrytého obsahu stránky
relace
__utma
Soubor, který zodpovídá za statistická data
relace
__utmb
Soubor, který zodpovídá za statistická data
relace
__utmc
Soubor, který zodpovídá za statistická data
relace
__utmt
Soubor, který zodpovídá za statistická data
relace
__utmz
Soubor, který zodpovídá za statistická data
relace
 
Jak dlouho cookies zůstanou v počítači?
Na našich Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:
Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení Internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.
Můžu cookies odmítnout?
Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale BENZINĚ nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.
Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:
 Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
 Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
 Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 Safari O S X - https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_GB&viewlocale=cs_CZ
 Opera - https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
 Safari iOS - https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
 
Tyto zásady byly aktualizovány dne 22. 7. 2019.

Zásady ochrany osobních údajů

©2016 UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod